Αρχείο Βιογραφικού

Διδακτορική Διατριβή

Πτυχίο Ιατρικής σχολής Αθηνών 

  Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πνευμονολογίας 

(ERS-HERMES)

Βεβαίωση Διεθνούς Κριτή (Reviewer) στο BMJ Case Reports