Αρχείο Βιογραφικού

Διδακτορική Διατριβή

Πτυχίο Ιατρικής σχολής Αθηνών

Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Πνευμονολογίας

(ERS-HERMES)